Faraon24 » Beneficjent Rzeczywisty – kim jest w świetle ustawy?

Beneficjent Rzeczywisty – kim jest w świetle ustawy?

Beneficjent Rzeczywisty – osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące, bezpośrednio lub pośrednio, kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta albo osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których stosunki gospodarcze są nawiązywane.

  • beneficjentem rzeczywistym jest przykładowo osoba współprowadząca działalność gospodarczą z klientem, osoba odnosząca bezpośrednio wpływ na decyzje i zobowiązania klienta, osoba na rzecz której zawiera umowę pożyczki lub osoba mająca być faktycznym dysponentem środków uzyskanych w związku z zawarciem umowy pożyczki,
  • beneficjentem rzeczywistym nie jest przykładowo pełnomocnik lub inna osoba upoważniona do działania w imieniu klienta, bo wykonuje ona jedynie czynność w imieniu i na rzecz klienta.
  • beneficjentem rzeczywistym nie jest osoba, na potrzeby której klient zawiera umowę pożyczki (np. klientka na leczenie swojej matki bądź na kształcenie syna – w takim przypadku nadal klientka jest dysponentem środków pieniężnych, które otrzyma w wyniku zawarcia umowy pożyczki).

link: akt prawny: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U. 2018 poz. 723