Pożyczki przez Internet » Opinie » Chwilówki wpisują do BIK, dowiedz się które

Chwilówki wpisują do BIK, dowiedz się które

Uporczywe unikanie spłaty zobowiązania finansowego prowadzi zazwyczaj do szeregu nieprzyjemnych konsekwencji. Jeżeli takie postępowanie zostanie odnotowane przez stosowną instytucję, może ono w przyszłości negatywnie rzutować na zdolność kredytową. Sprawdziliśmy politykę pożyczkodawców w zakresie przekazywania danych do Biura Informacji Kredytowej BIK i Biur Informacji Gospodarczej BIG – wzięliśmy pod uwagę 10 firm. Wyniki są zaskakujące – aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej.

Wprowadzenie – podstawy prawne

BIK a prawo

Biuro Informacji Kredytowej BIK zostało powołane do istnienia na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe. Postawiono przed nim zadanie przetwarzania i udostępniania danych stanowiących tajemnicę bankową w celu wspierania banków i SKOK-ów w procesie oceniania zdolności klientów do spłaty zobowiązania. W przypadku tych instytucji finansowych przekazywanie wszystkich informacji dotyczących zaciągniętych w nich zobowiązań jest obligatoryjne. Aktualnie nie istnieje ustawa, która narzucałaby podobny obowiązek firmom pożyczkowym. Tego typu przedsiębiorstwa są uprawnione do przekazywania danych swoich klientów do rejestrów BIK lub BIG – najczęściej na podstawie pełnomocnictwa udzielanego przez klienta podczas zawierania umowy. Nie zawsze decydują się jednak na skorzystanie z tej możliwości.

Podstawą prawną do wykonania tej czynności jest zaistnienie warunków określonych przez ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010, Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). Wierzyciel może przekazać informacje dotyczące zobowiązań konsumenta do biura wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

  • a) Zobowiązanie powstało w wyniku określonego stosunku prawnego, czyli w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki lub analogicznej umowy zdefiniowanej w ramach art. 187 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.101, z późn. zm.)
  • b) Łączna kwota wymagalnego zadłużenia wynosi co najmniej 200 zł
  • c) Wymagalność zadłużenia istnieje od minimum 60 dni
  • d) Upłynął co najmniej miesiąc od momentu przesłania konsumentowi listu poleconego zawierającego zawiadomienie o zamiarze przekazania danych do biura

Jeśli jednocześnie zostaną spełnione wszystkie cztery kryteria wymienione w art. 14 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy – należy liczyć się z tym, że firma dokona negatywnego wpisu w rejestrach BIK lub BIG. Warto w tym momencie zwrócić szczególną uwagę na terminy zdefiniowane przez ustawę – jeśli firma zbyt szybko przekaże informacje do biur, konsument może zażądać usunięcia wpisu jako dokonanego niezgodnie z obowiązującym prawem – kontaktując się bezpośrednio z biurem lub ewentualnie wstępując na drogę postępowania sądowego w sytuacji, gdy żądanie zostanie zignorowane.

Konsekwencje braku spłaty w wyznaczonym terminie

Konsekwencje braku spłaty

Wpis do któregokolwiek z legalnie działających rejestrów dłużników stanowi tylko jeden z rezultatów unikania spłaty. W wymierny sposób utrudnia to otrzymania środków finansowych w przyszłości – niezależnie od tego, czy konsument ubiega się o nie w banku czy w podmiocie pozabankowym. Warto wziąć pod uwagę fakt, że figurowanie w jednej z baz jako nieuczciwy konsument skazuje daną osobę na korzystanie z wyłącznie wysokooprocentowanych produktów finansowych – kredytodawcy rekompensują sobie w ten sposób ryzyko związane z obsługiwaniem klienta o niskiej wiarygodności.

Pozostałe konsekwencje wiążą się z dodatkowymi kosztami, które powiększają ostateczny rozmiar zadłużenia – pożyczkodawca ma prawo obciążyć klienta kosztami wykonanych czynności upominawczych i naliczyć karne odsetki w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP. Po upływie terminu 60 dni łączny koszt zwłoki może sięgnąć od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych.

Które z poniższych firm wpisują do BIK?

Wpis do BIK

Wyselekcjonowaliśmy 10 firm figurujących w zestawieniu Faraon24 – każda z nich została dokładnie przebadana pod kątem informowania o możliwości przekazania danych do BIK lub analogicznych instytucji. Blisko połowa z nich (4) powiadamia o tej ewentualności bezpośrednio po odwiedzeniu strony (np. w formie adnotacji zamieszczonej w stopce) – pozostałe 6 odsyła po tego rodzaju informacje do dokumentów – udostępnianego wzoru umowy lub regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Alfa Kredyt – NIE

Na podstawie §10 umowy zawieranej z klientem Alfa Kredyt dysponuje prawem do przekazania informacji o zobowiązaniach kredytobiorcy do BIG-ów. Zgoda klienta nie jest wymagana – czynność następuje w ramach umowy pomiędzy BIG-iem a firmą. Wśród przekazywanych informacji znajdą się: dane osobowe, kwota i waluta należności, tytuł prawny, data powstania zaległości oraz szczegóły toczących się postępowań (dotyczących długu) a także ewentualna adnotacja o zbyciu wierzytelności.

Ekspres Pożyczka – NIE

Z lektury umowy wynika, że Ekspres Pożyczka nie współpracuje w tym zakresie z BIK. Rozdział 16, punkt 5 – dane mogą zostać przekazane do BIG InfoMonitor S.A. i analogicznych rejestrów w przypadku zalegania ze spłatą przez ponad 60 dni.

Kredito24 – NIE

Kredito24 to kolejna z firm, które nie kooperują z BIK – bezskuteczne upominanie się o zwrot należności skutkuje przekazaniem informacji do BIG-ów. Warto zaznaczyć, że ostrzeżenie o zamiarze wykonania tej czynności powinno być doręczone do rąk własnych lub przesłane listem poleconym, który zostanie odebrany przez klienta.

Soho Credit – NIE

Marka należąca do Rapid Finance sp. z o. o. (KRS: 0000439376, NIP: 5252542660, REGON: 14638100300000) marka Soho Credit także nie przekazuje danych do BIK. Na podstawie §8 (podpunkt 9) umowy ramowej konsument akceptuje ewentualne dokonanie wpisu w BIG.

SMS365 – NIE

Pożyczkodawca SMS365 zastrzega sobie prawa do udostępnienia informacji o zaległości BIG InfoMonitor. Wykonanie tej czynności jest uregulowanie w podpunkcie 7.2.4 umowy ramowej.

SuperGrosz – NIE

Lektura §7 umowy kredytowej zawieranej z klientem potwierdza, że SuperGrosz ma prawo przekazać wiedzę odnośnie zaległych zobowiązań wybranym BIG-u. Nie odnotowano możliwości przekazania tych danych do BIK.

Szybka Gotówka – NIE

Szybka Gotówka precyzyjnie nakreśla potencjalne konsekwencje zalegania ze spłatą w §14 umowy podpisywanej przez klienta. Jeżeli łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł, są one wymagalne od co najmniej 60 dni oraz minął minimum miesiąc od wysłania wezwania do zapłaty – pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania wpisu w stosownych rejestrach prowadzonych przez BIG-i.

ViaSMS – NIE

Osoby zawierające umowę z ViaSMS wyrażają zgodę na dokonanie przez nią negatywnego wpisu do baz BIG w przypadku zalegania ze spłatą i jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w ustawie będącej podstawą prawną funkcjonowania tych instytucji rejestrowych.

CashSport – TAK

CashSport to pierwsza z firm poddanych analizie, która wyraźnie zaznacza w warunkach umowy, że uporczywe uchylanie się od spłaty skutkuje przekazaniem danych nie tylko do BIGów, ale również do BIK. Następuje to na mocy ust. 5 §10 umowy ramowej.

SMS Kredyt – TAK

Nieterminowa spłata zobowiązania może skutkować przekazaniem danych przez SMS Kredyt o zaległości do następujących instytucji: BIG InfoMonitor, KRD BIG, Rejestr Dłużników ERIF oraz BIK. Szczegółowe regulacje tej kwestii są zawarte w §10 podpunkt 2 umowy ramowej zamieszczonej w serwisie internetowym.

Podsumowanie

Przeprowadzona przez nas weryfikacja wykazała, że tylko 2 na 10 losowo wybranych przedsiębiorstw zastrzega sobie prawo dokonania negatywnego wpisu w rejestrach BIK. Pozostałe podmioty najczęściej współpracują w tym zakresie z BIG InfoMonitor; opcjonalnie z Krajowym Rejestrem Dłużników BIG i Rejestrem Dłużników ERIF. W przypadku problemów ze spłatą najrozsądniejszym wyjściem z sytuacji jest skorzystanie z opcji przedłużenia spłaty lub wnioskowanie o przyznanie indywidualnego, ratalnego planu spłaty. Niespłacona chwilówka może figurować w rejestrze około pięciu lat – w tym okresie dostęp do usług finansowych, telekomunikacyjnych czy multimedialnych może być znacząco ograniczony. Wiele firm i instytucji negocjując z konsumentem korzysta z baz danych prowadzonych przez BIG – warto również pamiętać, że banki mają ustawowy obowiązek brania pod uwagę raportu wygenerowanego przez BIK podczas procedury wnioskowania o przyznanie kredytu. Z przeprowadzanej analizy wynika, że firmy działające w sektorze pozabankowym coraz częściej korzystają z możliwości raportowania nierzetelnych klientów – działają w ten sposób na swoją korzyść, ostrzegając się wzajemnie przed próbami wyłudzenia pieniędzy. Powyższe opracowania ma wyłącznie informacyjny charakter – stanowczo odradzamy zaciąganie zobowiązań finansowych bez zamiaru uregulowania go w terminie.

ocena
[W sumie: 1 | srednia:3]
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments