Skrócone zasady korzystania z Faraon24

© ℗ ® 2014 – 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

Warunki i zasady korzystania z serwisu Faraon24
Serwis faraon24.pl Pożyczki i chwilówki online | na dowód | bez zaświadczeń – kredyty online należy do dziennikarzy ekonomicznych Michael Straus, Norbert Piasecki, Aleksander Faraon.

Adres email: kredyty@faraon24.pl, telefon +48 881 262 943

Serwis faraon24.pl oferuje zestawienia, prospekty informacyjne, analizy merytoryczne i porównania pożyczek online, szybkich chwilówek i pozostałych kredytów gotówkowych przez internet. Detale na temat każdej oferty zamieściliśmy w czytelnych prospektach, są tam uwzględnione wszystkie najistotniejsze dane finansowe i parametry techniczne usługi. Dane finansowe są rzetelne i na bieżąco weryfikowane, pochodzą bezpośrednio od zainteresowanych instytucji lub wynikają wprost z testów wykonywanych przez dziennikarzy serwisu. Opinie pozostawiane przez internautów nie podlegają cenzurze a jedynie ocenie przydatności. Każdą instytucję można dodatkowe zweryfikować w serwisie Komisji Nadzoru Finansowego.

Współpracujemy z ponad 140 różnymi instytucjami oferującymi pożyczki pozabankowe w skład których wchodzą szybkie chwilówki i kredyty na raty. Każda instytucja przeszła surową weryfikację jakościową i ocenę zgodności oferty z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Współpracujemy na zasadach broker-partner w systemach afiliacyjnych i na zasadach pro publico bono, dla dobra publicznego i bezpieczeństwa sektora finansowego w Polsce.

Koszty korzystania z niebankowych pożyczek
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO podawana jest każdorazowo w zestawianiu i może zawierać się w widełkach:

  • szybkie chwilówki od 0% do 1900% w perspektywie 1 miesiąca
  • pożyczki na raty od 12% do 195% w perspektywie 1 roku

Oprocentowanie nominalne zamyka się w przedziale od 0% do 10%.

Szczegóły na temat kosztów przedłużenia dostępne są w prospektach i po każdorazowym przekierowaniu i przemieszczeniu do zewnętrznego serwisu zapewniającego finansowanie. Informacje o dodatkowych kosztach nie będących oprocentowaniem takich jak opłaty administracyjne, opłaty przygotowawcze, obowiązkowe ubezpieczenia, prowizje są zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi.

Odpowiedzialność za spłatę pożyczki świadczonej online
Każdy dług należy spłacić w całości. W przypadku produktów z pakietem „pierwsza za darmo” trzeba zwrócić uwagę na ostateczny termin spłaty, każde opóźnienie skutkuje natychmiastowym zerwaniem warunków promocji. Kredyty gotówkowe podlegają pełnej windykacji wewnętrznej i zewnętrznej, miękkiej i twardej). Następstwem niewyczerpania zadań przez windykację jest odpowiedzialność przed sądem właściwym do miejsca zamieszkania pożyczkobiorcy. W wyniku wyroku organ wyda nakaz zapłaty dla postępowania komorniczego. Za opóźnienie w spłacie przysługują pożyczkodawcy dodatkowe odsetki karne za zwłokę. Kredyt nie może być przedłużany automatycznie, po czasie wygaśnięcia umowy nie mogą być naliczane takie same koszty jak podczas jej trwania, mogą być naliczane odsetki ustawowe. Podejmując decyzję o finansowaniu pozabankowym trzeba uwzględnić wszystkie wady i zalety. Należy upewnić się czy spłata raty nie będzie nazbyt obciążała budżetu domowego. Nigdy nie należy brać chwilówki w celu spłaty innego kredytu z powodu implikacji pętli kredytowej, takie rozwiązania oddłużeniowe wymagają dodatkowej analizy eksperta ds. oddłużania. Z uwagi na łatwy dostęp przez osoby nie posiadające stałej pracy i źródła dochodów, bezrobotne, pracujące na czarno należy każdorazowo zapewnić źródło spłaty. W przypadku odmowy umowy po następczym sprawdzaniu bazy długów Biura Informacji Kredytowej BIK konsument jest informowany i wynikach sprawdzenia a informacja o sprawdzeniu jest dostępna dla potencjalnie następnych firm, z których konsument będzie składał wnioski. Wiele firm akceptuje niską zdolność kredytową, tylko kilka w ogóle nie sprawdza w biku.

365 szybko online: TAK
Przez 365 dni w roku dostępne są prezentowane w serwisie produkty. Część z nich dostępna jest całodobowo, inne tylko w dni robocze. Zwróć uwagę na godziny pracy podawane w prospektach. Banki wykonują przelewy wewnętrzne szybko online, przelewy zewnętrzne zależą od sesji przychodzących i wychodzących ELIXIR indywidualnych dla każdego banku. Z uwagi na wysoką cenę długoterminowych umów zaleca się dokładne porównanie alternatywnych kredytów gotówkowych dostępnych w bankach. Jeśli brak zdolności kredytowej jest powodem sięgnięcia po finansowanie niebankowe to faktor ceny powinien być decydujący. Oprocentowanie RRSO > 100% jest typową ceną co oznacza, że w skali roku należy zwrócić drugie tyle ile się pożyczyło. W przypadku szybkich chwilówek online udzielanych na 365/12 tj. na miesiąc RRSO większe od > 1700% i mniejsze od < 2000% oznacza realny koszt na poziomie od 20 do 25% w skali miesiąca. Na szybkość wpływać będzie rodzaj procedury podpisu wybranej przez firmę. W przypadku podpisu umowy dostarczanej przez kuriera do domu klienta mówimy o wniosku i decyzji wydawanych przez internet a sam kredyt jest offline. W przypadku umów mikro pożyczek decyzja z reguły wydawana jest automatycznie i można otrzymać przelew od 15 minut do 2 godzin już od chwili wysłania wniosku (przekierowanie po przycisku „biorę” lub „otrzymaj”).

Odpowiedzialność za zgodność z przepisami prawa Polskiego i Unii Europejskiej
Pożyczki internetowe (szybkie chwilówki i pożyczki na raty) udzielane są na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm., na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715) ujednoliconej na podstawie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim, oraz przy zgodności praw z „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG”. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku klient musi mieć udostępniony formularz informacyjny opisujący dokładnie warunki świadczenia umowy ze szczególnym wskazaniem administratora danych osobowych, innych podmiotów, którym będą przekazane dane klienta w celu realizacji umowy oraz wskazaniem warunków cenowych dotyczących terminowej spłaty i potencjalnego opóźnienia w spłacie. Każdy kredyt konsumencki musi posiadać swój formularz informacyjny. Instytucją właściwą do nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego KNF https://www.knf.gov.pl/, instytucją chroniącą praw pożyczkobiorców jest Rzecznik Finansowy https://rf.gov.pl/.

PZIP Polski Związek Instytucji Pożyczkowych
Przynależność do Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych PZIP nie jest obligatoryjna dla wszystkich z ponad 140 kredytów znajdujących się w serwisie. Członkostwo jest dobrowolne a dla klienta jest neutralne, nie implikuje żadnych negatywnych ani pozytywnych cech. PZIP nie jest aparatem chroniącym konsumentów a przynależność do związku nie może mieć wpływu na ostateczną decyzję o wyborze konkretnej oferty przez klienta.

Weryfikacja klienta
Weryfikacja klienta polega na weryfikacji zdolności kredytowej, tożsamości i weryfikacji wiarygodności. Zdolność kredytowa jest oceniana na podstawie danych przekazanych przez klienta w formularzu wniosku, danych otrzymanych za upoważnieniem klienta z rejestrów i baz finansowych oraz na danych ze zbiorów własnych. Weryfikacja dokonywana jest przed zawarciem umowy kredytu. Dla umów zawieranych z instytucjami niebankowymi weryfikacja polega na szacunku ryzyka, dla umów bankowych polega na określeniu ryzyka.

Klienci wnioskujący o pożyczkę pozabankową mogą być weryfikowani przy pomocy:

  • rozmowy telefonicznej wykonywanej przez pracownika Biura Obsługi Pożyczkobiorcy BOP na numer podany we wniosku
  • przelew weryfikacyjny w kwocie od 0,01 PLN do 1 PLN z rachunku klienta na rachunek pożyczkodawcy
  • szybkie automatyczne logowanie i pobranie danych właściciela rachunku
  • dowodu osobistego przesłanego w formie skanu cyfrowego lub zdjęcia cyfrowego za pośrednictwem email lub specjalnego dodatkowego formularza internetowego
  • rozmowy telefonicznej wykonywanej przez BOK do pracodawcy w przypadku występowania w formularzu wniosku konieczności podania takich danych do weryfiikacji; nie dotyczy jeśli wybiera się pole dla bezrobotnych
  • korespondencję polegającą na przesłaniu umowy na adres domowy klienta w celu jej własnoręcznego podpisania i odesłania
  • odczytu baz BIK, KRD, BIG Infomonitor, ERIF, KBIG, ZBP, ZFP, PZIP, Credit Check, CRIF

Odstąpienie od umowy
14 dni to termin na bez kosztowe odstąpienie od umowy. Nie trzeba podawać powodu, do skuteczności odstąpienia wystarczy zachowanie dwu-tygodniowego okresu oraz całkowita spłata długi, który ma się wobec danej firmy. Skuteczne odstąpienie od pożyczki powinno być wykonane przy zachowaniu takiej samej formy jaka była stosowana przy zawarciu umowy ale jest to zalecenie a nie wymóg. Formularz odstąpienia powinien być dostępny na stronie internetowej pożyczkodawcy i być podpięty pod każdą zawartą umowę. Jeśli firma pobrała od klienta wcześniej opłaty z tytułu prowizji, opłaty administracyjnej lub inne opłaty to po skutecznym wypowiedzeniu musi je zwrócić. Odstąpienie od umowy po 14 dniach następuje na identycznych zasadach przy czym okres bez kosztowy traktowany jest jako niebyły. W przypadku wcześniejszej spłaty klientowi należy się zwrot poniesionych z góry kosztów dotyczących pozostałego terminu w sposób proporcjonalny skorelowany z terminem spłaty.

Reprezentatywny przykład
Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 PLN i jest zwracana; Całkowita kwota pierwszej pożyczki wynosi 1500 PLN; Czas obowiązywania umowy to 30 dni; Oprocentowanie nominalne wynosi 0%; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi 0%; opłata przygotowawcza wynosi 0%; opłata administracyjna wynosi 0%; Kolejna umowa pożyczki na 1500 PLN wiąże się z opłatą za udzielenie to 368 zł; całkowita kwota do spłaty 1869 zł; RRSO 1337%. RRSO 0% dotyczy szybkiej chwilówki za darmo.

Rozstrzyganie sporów sądowe i pozasądowe
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów prawnych jest sąd rejonowy wyznaczany według miejsca zamieszkania pożyczkobiorcy. Organem powołanym do pozasądowego rozstrzygania spornych umów między konsumentem a pożyczkodawcą Rzecznik Finansowy. Organem powołanym do weryfikacja przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, polityki prywatności jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta UOKiK.

ocena
[W sumie: 0 | srednia:0]