Faraon24 » PEP – Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

PEP – Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne z wyłączeniem urzędników średniego i niższego szczebla, są to osoby wybierane w powszechnych wyborach, powoływane bądź mianowane przez odpowiednie organy na te stanowiska np.: prezydent, poseł, senator, członek partii politycznej, ambasador, szef dyplomacji, wyższy oficer sił zbrojnych, sędzia Sądu Najwyższego, prezes banku lub członek zarządu. Za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne uznaje się również członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz osobę znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
 1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub sekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów oraz podsekretarzy stanu,
 2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 3. członków organów zarządzających partii politycznych,
 4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności, w tym prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz prezesów sądów apelacyjnych,
 5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 6. ambasadorów, chargés d’affaires (szefów misji dyplomatycznej trzeciej klasy) oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych w tym członków zarządów oraz rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów lub osoby pełniące równoważne funkcje w organizacjach międzynarodowych,
 9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej – z wyłączeniem urzędników średniego i niższego szczebla.
Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:
 1. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 2. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 3. rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:
 1. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów (trust – regulowany przepisami prawa obcego stosunek prawny, powstały w wyniku zdarzenia prawnego, umowy lub porozumienia, którego celem jest koncentracja kapitału przez powiernika) wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 2. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

link: akt prawny: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U. 2018 poz. 723