Wiele osób szuka sposobu na branie chwilówek i ich nie spłacanie. Jest ich wiele ale każdy wiąże się z pewnymi niedogodnościami, których lepiej nie mieć tak samo jak tych pieniędzy. Będąc w stanie choroby psychicznej można (choć nie powinno się) pożyczać bez oddawania i na przykładzie niniejszego wyroku jest to potwierdzone przez sąd. Wprawdzie zaufanie do kasty jest tyci tyci (ok – brak) to wyrok jest prawidłowy a że dotyczy sprawy dość pospolitej to można założyć pełną uczciwość przy jego wydawaniu.

Sygn. akt: I C 1282/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 września 2017 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Alina Kowalewska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Elwira Stopińska

po rozpoznaniu w dniu 8 września 2017 r. w Giżycku

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko J. Ł.

o zapłatę

1.Oddala powództwo.

2.Nakazuje pobrać od powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Giżycku kwotę 356,29 zł tytułem wydatków.

3.Zasądza od powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz pozwanej J. Ł. kwotę 60,69 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu oraz kwotę 1107 zł z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika ustanowionego z urzędu z zastrzeżeniem, iż kwotę tą pełnomocnik ma prawo ściągnąć z wyłączeniem powódki

SSR Alina Kowalewska

Sygn. akt. I C 1282/16 upr.

UZASADNIENIE

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniósł w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej J. Ł. kwoty 2.036,67 zł wraz z kosztami procesu. W uzasadnieniu podał, iż jest następcą prawnym pierwotnego wierzyciela, z którym pozwana w dniu 19 września 2014 r. zawarła umowę pożyczki odnawialnej. Na kwotę dochodzoną pozwem składa się wartość niespłaconej pożyczki wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia oraz opłaty manipulacyjne za czynności windykacyjne.

Nakazem zapłaty z dnia 10.08.2016 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uwzględnił powództwo w całości (k. 6). W związku ze sprzeciwem pozwanej od w/w nakazu zapłaty postanowieniem z dnia 20.09.2016 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie przekazał sprawę do rozpoznania tut. Sądowi (k.13).

Pozwana Jolanta Ł. w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniosła o oddalenie powództwa w całości. Domagała się nadto zasądzenia od powoda na swoją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. Ustanowiony z urzędu pełnomocnik pozwanej powołując się na art. 82 k.c. podnosił, iż zawarta umowa pożyczki odnawialnej jest nieważna z uwagi na zły stan zdrowia pozwanej w chwili podpisywania umowy. Nadto podniósł zarzut braku przejścia uprawnień z pierwotnego wierzyciela na powoda twierdząc, iż złożona dokumentacja jest nieczytelna.

Sąd ustalił, co następuje:

Na wniosek pozwanej J. Ł. złożony w formie pisemnej i opatrzony własnoręcznym podpisem w dniu 19.09.2014 r. (...) sp. z o. o. z siedzibą w W. udzielił jej pożyczki odnawialnej nr (...).

W wykonaniu umowy na wnioski pozwanej składane w okresie od 19.09.2014 r. do 10.11.2014 r. przekazał na jej rachunek bankowy środki pieniężne w łącznej kwocie 4.250 zł, których pozwana nie zwróciła w całości.

( dowód : wniosek – k. 24, wzór umowy z załącznikiem – k. 25-29, warunki pożyczki – k. 30-35, potwierdzenia przelewów – k. 36-41)

Pożyczkodawca kierował do pozwanej wezwania do zapłaty, które pozostawały bezskuteczne.

( dowód : wezwanie do zapłaty z 21.12.2014 r. – k. 46, wezwanie do zapłaty z 05.01.2015 r. – k. 47, wezwanie do zapłaty z 04.02.2015 r. – k. 48

(...) sp. z o. o. z siedzibą w W. przeniósł wierzytelność przysługującą mu w stosunku do pozwanej na (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w W. (obecnie (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.)

(dowód: porozumienie z załącznikiem A – k. 43-45, zawiadomienie o przelewie – k. 50, wezwanie do zapłaty – k. 49)

Pozwana J. Ł. leczy się psychiatrycznie od kwietnia 1998 r. do chwili obecnej. W toku leczenia była wielokrotnie hospitalizowana w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w W. z rozpoznaniem schizofrenii i zaleceniami przyjmowania leków. Zarejestrowana jest w (...) w W..

Orzeczeniem (...) d/s Orzekania o Niepełnosprawności w G. z dnia 8.04.2008 r. pozwana została uznana za niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym z przyczyn psychiatrycznych, przy czym w orzeczeniu wskazano, że niepełnosprawność istnieje od 1998 r.

W okresie zbliżonym do daty podpisania umowy kredytowej z dnia 19.09.2014 r. pozwana odbyła wizyty w (...) w W. w dniach 01.04.2014 r., 06.05.2014 r., 06.06.2014 r., 11.08.2014 r., 06.10.2014 r.

W dniach 29.12.2014 r. – 20.02.2015 r. pozwana była hospitalizowana w Szpitalu (...) w W. z rozpoznaniem schizofrenii, przy czym poprzednia hospitalizacja miała miejsce w dniach 11.09.2011 r. – 27.11.2011 r. Z dokumentacji medycznej wynika, iż pozwana pozostawała w trudnych relacjach z rodziną, mieszkała sama, nie funkcjonowała najlepiej i nie pozwalała sobie pomóc. Została wypisana do domu z zaleceniem kontynuowania terapii w poradni zdrowia psychicznego.

(dowód: orzeczenie - k. 7, karty informacyjne leczenia szpitalnego – k. 88-91)

Pozwana cierpi na chorobę psychiczną w postaci schizofrenii paranoidalnej, która charakteryzuje się zmienionym i nieadekwatnym odbiorem rzeczywistości. W dacie zawierania umowy pożyczki pozwana znajdowała się w stanie zaostrzenia choroby psychicznej, który ostatecznie skutkował pobytem w szpitalu psychiatrycznym od 29.12.2014 r. Choroba spowodowała u pozwanej zaburzenie realnej oceny własnej osoby i otoczenia mające wpływ na przewidywanie skutków podejmowanych decyzji.

W dacie zawierania pożyczki gotówkowej w dniu 19.09.2014 r. z powodu choroby psychicznej znajdowała się w stanie wyłączającym świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli.

(dowód: opinia psychologiczna – k. 107-112 )

Sąd zważył, co następuje:

Roszczenie powoda było niezasadne i w związku z tym nie mogło podlegać uwzględnieniu.

Stan faktyczny w sprawie Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów przedstawionych przez strony, w szczególności wniosku J. Ł. o udzielnie pożyczki, potwierdzeń przelewów i transakcji zbycia wierzytelności na okoliczność stosunku prawnego łączącego strony oraz dokumentacji medycznej na okoliczność stanu zdrowia pozwanej w chwili zawarcia umowy pożyczki. W sprawie nie ujawniły się żadne okoliczności mogące podważyć prawdziwość treści zawartych w tych dokumentach, wobec czego Sąd dał im w pełni wiarę i uznał za podstawę ustaleń faktycznych w sprawie. Dokumenty przedłożone celem wykazania cesji wierzytelności, mimo iż nie były w pełni czytelne (w szczególności załącznik obejmujący spis wierzytelności będących przedmiotem sprzedaży), pozwoliły ustalić, iż doszło do przelewu wierzytelności, a jego przedmiotem była wierzytelność wynikająca z umowy pożyczki nr (...) z dnia 19 września 2014 r. ( vide k. 45). Istotny dla rozstrzygnięcia sprawy był dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu psychiatrii, który w oparciu o posiadane wiadomości specjalne wypowiedział się na okoliczność stanu świadomości pozwanej w dacie zawierania umowy pożyczki przy uwzględnieniu stanu jej zdrowia na przestrzeni lat.

Strona pozwana nie kwestionowała, iż doszło do zawarcia umowy pożyczki. Istota sporu koncentrowała się natomiast wokół stanu zdrowia pozwanej w chwili zawierania umowy pożyczki, który zdaniem pełnomocnika pozwanej miał uniemożliwić jej podjęcie świadomiej decyzji w zakresie zawarcia umowy. Na okoliczność choroby psychicznej pozwanej przedłożona w sprawie została dokumentacja medyczna obejmująca okres od 1998 r. do 2017 r. Sąd postanowił ponadto dopuścić na tę okoliczność dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu psychiatrii z uwagi na posiadane przez niego wiadomości specjalne niezbędne dla oceny stanu psychicznego pozwanej.

Sporządzona w sprawie opinia biegłej sądowej z zakresu psychiatrii wraz z dokumentacją medyczną stanowiła w niniejszej sprawie podstawę ustalenia stanu zdrowia pozwanej w kontekście jej zdolności do prawidłowego i pełnego postrzegania i rozeznania w podejmowaniu decyzji. Analiza dokonana przez biegłą potwierdziła, że schorzenie pozwanej ma charakter przewlekłej choroby psychicznej pod postacią schizofrenii, które skutkuje zaburzeniem realistycznej oceny własnej osoby i otoczenia, co z kolei ma wpływ na przewidywanie skutków podejmowanych decyzji. Biegła podała, iż schizofrenii towarzyszą zaburzenia myślenia i spostrzegania. Twierdziła, iż w okresie zawierania umowy pożyczki pozwana znajdowała się w stanie zaostrzenia wskazanej choroby psychicznej. Podstawę sporządzenia opinii stanowiło badanie psychiatryczne pozwanej w warunkach ambulatoryjnych przeprowadzone w dniu 29.06.2017 r., obszerna dokumentacja medyczna, na którą składała się historia choroby pozwanej od 1998 r. oraz posiadana przez biegłą wiedza w zakresie charakteru, przebiegu i objawów schizofrenii. Płynące z opinii wnioski są logiczne, spójne i korespondują ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. W ocenie Sądu opinia ta stanowi zatem miarodajny dowód w sprawie.

Zarzuty powoda co do prawidłowości sporządzenia opinii należy uznać za bezzasadne. Ocena stanu psychicznego pozwanej w czasie zawierania umowy dokonana przez biegłą została oparta o wyniki badania psychiatrycznego, charakter objawów schizofrenii, obszerne dane z dokumentacji medycznej. Wszystkie te okoliczności biegła poddała analizie odnosząc się do sytuacji osobistej i rodzinnej pozwanej na przestrzeni lat. Strona powodowa nie wnosiła przy tym o sporządzenie opinii uzupełniającej, bądź powołania innego biegłego tej samej specjalizacji.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwoliło w ocenie Sądu ustalić, iż pozwana w dacie zawierania umowy pozostawała w stanie wyłączającym świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli w rozumieniu art. 82 k.c. Zgodnie bowiem z poglądami prezentowanymi w orzecznictwie stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli nie może być rozumiany dosłownie, gdyż nie oznacza całkowitego zniesienia świadomości. Wystarczające jest istnienie takiego stanu, który powoduje brak rozeznania, niemożność rozumienia posunięć własnych i posunięć innych osób oraz niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia i skutków własnego postępowania (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2006 r., IV CSK 7/05). Ustalenie, iż funkcje intelektualne były u pozwanej zachowane i dokonywała ona czynności między innymi w zakresie spłaty pożyczki, nie oznacza, iż prawidłowo działały funkcje psychiczne pozwalające na właściwe rozeznanie skutków swojego zachowania i pokierowania swoim postępowaniem. Takie zaburzenie stwierdziła biegła z zakresu psychiatrii, a opinia sądowa w tym zakresie stanowiła podstawę rozstrzygnięcia w sprawie.

Sąd zważył, że zgodnie z dyspozycją art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Brak świadomości pozwanej w chwili zawierania umowy pożyczki skutkował jednak nieważnością złożonego przez nią oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia umowy pożyczki (art. 82 k.c.). Nieważność umowy ma skutek ex tunc, co oznacza, że nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych. Stronie powodowej nie przysługuje wobec tego roszczenie z tytułu umowy pożyczki. W związku z tym powództwo należało oddalić, o czym Sąd orzekł jak w pkt I sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 98 k.p.c. w zw. z art. 113 ust.1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 623). W związku z tym, że powód przegrał sprawę w całości Sąd nakazał pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa kwotę 356,29 zł tytułem sporządzonej w sprawie opinii biegłego oraz na rzecz pozwanej kwotę 60,69 zł tytułem poniesionych przez nią kosztów dojazdu na rozprawę i kwotę 1.107 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika ustanowionego z urzędu. Stawka minimalna wynagrodzenia została podwyższona o kwotę 207 zł tytułem podatku od towarów i usług.

Pożyczki odnawialne w Faraon24

W pierwszej kolejności zastrzegam, że pożyczki odnawialne są stosunkowo korzystnym produktem od strony modelu. W drugiej kolejności (a, że są dwie to zawsze pierwsza jest druga a druga pierwsze – w zależności od kolejności) często zdarzają się samoodnawialne pożyczki przy których klient po spłacie tego co uważał do spłaty znów dostaje pożyczkę i o niej nie wie ale musi ją spłacić. Oczywiście jeśli zajrzy na konto to się dowie ale jak już jest na koncie to wszystkie opłaty, prowizje i inne kruczki druczki są do bezapelacyjnej spłaty. Aby dowiedzieć się więcej czym są limity odnawialne polecam opis pożyczki odnawialne Faraon24. Dobrym przykładem opisanym szczegółowo jest limit kredytowy Saldo tak samo jak (nie aktualne) Flexinero.

Podsumowanie

Już kilka godzin po publikacji poprzedniego wyroku otrzymałem kilka maili z podziękowaniami, że coś takiego trafiło do Faraon24. Wprawdzie samemu można takich rzeczy szukać na rządowych witrynach ale zachęcony zainteresowaniem sam poszukałem jeszcze kilka ciekawych wyroków, które można publikować i będę to robił. Tym czasem jeśli faktycznie potrzebujesz szybko zastrzyku gotówki to sprawdź wszystkie nasze szybkie chwilówki Faraon24 oraz wszystkie pozostałe zestawienia. Pamiętaj też, że jeśli masz dokumenty potwierdzające chorobę psychiczną to żaden sąd nie każe Ci nic oddawać i bardzo dobrze, że takie prawo jest bo akurat tego nadużywania się raczej mało kto odejmie.

Norbert Piasecki
Autor: Email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O mnie
Pracowałem w bankach, pracowałem w parabankach. Znam ich metody działania i techniki manipulacji w których są mistrzami. Teraz jestem freelancerem i pomagam w rozpracowywaniu ofert finansowych. Nic się przede mną nie ukryje!

Szybka schizofreniczna chwilówka czyli dawanie pożyczek na własne ryzyko – chorzy psychicznie biorą pożyczki ale nawet sąd nie każe ich zwracać. - 5.0 out of 5 based on 1 review

Dodaj komentarz

Komentarze są elementem dodatkowym witryny. Służą do recenzowania oraz do wyrażania własnych opinii. Administracja Faraon24 nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy. Dane wprowadzane w formularzu tylko w wyjątkowych przypadkach są uznawane za dane osobowe opisane w ustawie.


Kod antyspamowy
Odśwież

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Nowe wpisy

IMAGE Podróbki z chin za pożyczki internetowe - oszczędność się nie opłaciła a odsetki oddać trzeba | piątek, 08, grudzień 2017 | Otrzymałem ciekawego maila, klient pewnej firmy pożyczkowej wziął chwilówkę. Jest elektronikiem, potrzebował kupić szybko potrzebne komponenty do gadżetów, które sprzedaje. Finansowo był pod kreską i chciał kupić jak najtaniej. Wybrał internetowy chiński market elektroniczny i...
IMAGE Dzięki Kontomatik szybkie chwilówki mogą być udzielane nie tylko online ale i bez przelewania 1 grosza | czwartek, 23, listopad 2017 | Wiele osób szuka pożyczek bez przelewu weryfikacyjnego, chcą aby nie było na ich koncie śladu przelewu 1 grosza (10 gr lub 1 zł). Przyczyną są na ogół sprawy rodzinne i dostęp do konta innej osoby lub po prostu totalny brak środków na koncie lub nawet debet. Do aplikacji pozwalających...
IMAGE Pogmatwana sprawa ze pożyczkami bankowymi i spadkiem w tle. Niewiele rozumiem z uzasadnienia wyroku ale apelacja odrzucona. Uzasadnienie ma 11 stron A4 i jest bardziej pogmatwane niż wszystko do tej pory na Faraon24. | poniedziałek, 06, listopad 2017 | Długo zastanawiałem się czy publikować ten wyrok ale nie mogę go w żaden sposób znaleźć w sieci i jest tylko w wyszukiwarce wyroków, którą mało kto zna i która działa czasami jak chce bo np. niektóre z już opublikowanych w Faraon24 wyroków poznikało z jej baz danych. Może...
IMAGE Pożyczka 16.000 zł z czego prawie 10.000 zł na ubezpieczenie a do ręki 6.000 zł – wałek – na zamiast na ubezpieczenie poszło do kieszeni ale sąd to olał choć i tak okazał się miłosierny. | niedziela, 05, listopad 2017 | Uzasadnienie wyroku wspaniale pokazuje jak wałki można robić, bezczelnie kłamać przed sądem i nie ponosić żadnych konsekwencji co powoduje ciągłą tego typu praktykę a to dłużnik musi się bronić choć każdy widzi, że ewidentnie to on został oszukany, ba okradziony i dalej chce...
IMAGE Rozdzielność majątkowa nie taka prosta jeśli wszystko w małżeństwie gra a pożyczki są spłacane (a wystarczyło np. wziąć chwilówkę online Filarum) | niedziela, 05, listopad 2017 | Tym razem wyrok nie dotyczy stricte pożyczek internetowych ale tylko w tle jest pożyczka na mieszkanie i pożyczka na remont tego mieszkania. Czy sąd słusznie postępuje nie zgadzając się na istnienie rozdzielności majątkowej kiedy na zdrowy rozum podstawową przesłanką do jej...
IMAGE Podwyższanie oprocentowania pożyczki gotówkowej – bank przegrał, potem apelował i znów przegrał bo sąd od początku wiedział, że bank miał zamiar oszukać – wyrok prawomocny. | sobota, 04, listopad 2017 | Kolejny doskonały przykład jak wyglądają procesy przed sądem o pożyczki. Wybrałem ten wyrok ze względu na to, że bank przy udzielaniu pożyczki gotówkowej zawarł w umowie niedozwoloną, czyli mającą na celu oszukać klienta, klauzulę. Mimo braku dowodów na poparcie innych swoich...
IMAGE BIG DATA w firmie z pożyczkami online – wiemy wszystko o wszystkich | sobota, 04, listopad 2017 | Big Data, proces gromadzenia i przetwarzania danych oraz wyciągania z nich wniosków, to już nie tylko fanaberia programistów, speców od IT, to główne narzędzie pracy przedsiębiorstw, instytucji oraz firm udzielających pożyczek przez Internet.
IMAGE OK POŻYCZKA – oszustwo do kwadratu od IP GROUP (albo √2*-1) | sobota, 04, listopad 2017 | Jeśli tylko zobaczysz, że za jakąkolwiek czynność związaną z pożyczkami, chwilówkami czy kredytami trzeba zapłacić przed samym udzieleniem to możesz mieć 100% pewności, że to oszustwo. Jeśli widzisz gdzieś, że strona jest od IP GROUP Robert Kałuża to pewność możesz mieć...
IMAGE Skarga pauliańska owszem ale strona musiałaby wiedzieć o zamiarze pokrzywdzenia wierzyciela – kolejny wyrok jak to ludzie nie chcą oddawać pożyczki i mają po babie. | sobota, 04, listopad 2017 | Skarga pauliańska (sąd pisze z błędem „paulińska” ale rzetelności i należytego wykształcenia w sądzie wymagać nie można niestety) to coś co pozwala wierzycielowi przejąć majątek sprzedany przez dłużnika niezwiązanej z długiej osobie. Aby skorzystać z dobrodziejstw takiej...
IMAGE Szybka schizofreniczna chwilówka czyli dawanie pożyczek na własne ryzyko – chorzy psychicznie biorą pożyczki ale nawet sąd nie każe ich zwracać. | sobota, 04, listopad 2017 | Wiele osób szuka sposobu na branie chwilówek i ich nie spłacanie. Jest ich wiele ale każdy wiąże się z pewnymi niedogodnościami, których lepiej nie mieć tak samo jak tych pieniędzy. Będąc w stanie choroby psychicznej można (choć nie powinno się) pożyczać bez oddawania i na...
Reklama

Nowe komentarze